Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a 2024. augusztus 16-18. között megrendezésre kerülő „Duna Group Szabadegyetem” eseményre jelentkezők (regisztrálók) adatainak adatkezelése és adatfeldolgozása tárgyában

1. Preambulum

A jelen tájékoztató célja az érintettek, mint a „DUNA GROUP SZABADEGYETEM” eseményen (a továbbiakban: DG Szabadegyetem) részt vevők, illetőleg arra jelentkezők megfelelő tájékoztatása az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelési tevékenysége során betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit.

2. Adatkezelő adatai

 neve: Duna Aszfalt Zrt. (székhely/postacím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; e-mail cím: adatvedelem@dunaaszfalt.hu)

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő az alábbi táblázat segítségével mutatja be az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket így a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, illetőleg az adatkezelés időtartamát.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Az érintett által a jelentkezés (regisztráció) során megadott személyes adatok (ezek: érintett neve; egyeteme neve és címe; telefonszám; e-mail cím; az érintett szakja és évfolyama). A DG Szabadegyetemmel kapcsolatos kommunikáció, illetőleg az azon való jelenléttel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

A DG Szabadegyetem után 8 napon belül, de legkésőbb az irányadó elévülési időn belül törlésre kerülnek.
Érintett által megadott e-mail cím, és az ahhoz kapocsolódó beazonositáshoz szükséges adatok. Tájékoztatás küldése a Duna Group Karrier lehetőségekkel kapcsolatosan. Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A DG Szabadegyetem készült képmások (fénykép, videó) felhasználása A DG Szabadegyetemről készült kreatív anyagok készítése, népszerűsítési célok. Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, és profilalkotást sem végez a megadott személyes adatokon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

A DG Szabadegyetemen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § rendelkezéseire szerint az érintett önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy a róla képmás, így videofelvétel és képfelvétel (a továbbiakban: Képmás) készüljön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy azokat az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megadott módon és célból nyilvánosságra hozza, illetőleg felhasználja. Az érintett kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Képmás(ok)on való szerepléssel kapcsolatosan sem most, sem a jövőben semmilyen igénnyel vagy követeléssel nem él az adatkezelővel szemben. A Képmás(ok)on jelen nyilatkozatnak megfelelő felhasználása esetére elismeri, hogy kártérítési, vagy más igény érvényesítésére nem vagyok jogosult, arról kifejezetten lemondok.

Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a fent meghatározott Képmás(ok)on, a Duna Aszfalt a marketing céljaira (reklám, hirdetés, értékesítés, arculatépítés, reprezentáció belföldön és külföldön egyaránt) mind nyomtatott, mind pedig digitális formában (beleértve az interneten, így a ’social mediában’ történő publikus megjelenéseket) ingyenesen és korlátlanul felhasználja és nyilvánosságra hozza határozatlan időre, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbítás (személyes adatok továbbításának lehetséges címzettjei)

Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbíthatja: (i)  Szabadegyetemet szervező társaság részére, amely nem más mint a REGON Média Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1. 3. em. 305.; cégjegyzékszám: 01-10-048964; adószám: 25411153-2-41) végzi, amit az érintett tudomásul vesz és ahhoz hozzájárul. Az adatkezelés, továbbítás célja: A DG Szabadegyetem program vezetése, megvalósítása, támogatása.

Az adatkezelő a GDPR 13. cikk. f) pontjára tekintettel tájékoztatja az érintetteket, hogy sem harmadik országban lévő adatkezelő, sem nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az általa kezelt adatokat.

Az érintettek jogai

Tájékoztatjuk az érintettet, kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, élhet adathordozhatósághoz való jogával is, valamint tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. Az alábbiak szerint:  (i) hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az adatkezelő által kezelt személyes adatok körére és az adatkezelés módjára vonatkozóan; (ii) adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő; (iii) adatok helyesbítéséhez való jog: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre; (iv) törléshez/elfeledtetéshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését, továbbá a kezelés nyomainak eltüntetését is. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek; (v) korlátozáshoz való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné. Ilyen esetben a személyes adatokat pusztán tárolni lehet. Adatkezelés korlátozása esetén is gondoskodni kell arról, hogy mindazon címzetteket értesítse az adatkezelő, akikkel a személyes adatokat közölte; (vi) tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ilyen esetben az adatkezelő nem jogosult tovább kezelni a személye adatokat kivéve, ha adatkezelő tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, így az érintett jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben ezen jogait kívánja érvényesíteni, úgy forduljon bizalommal kollégánkhoz a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek egyikén. Az elektronikusan, illetőleg papír alapon megírt kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül megvizsgáljuk és tájékoztatjuk a kérelmezőt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Amennyiben bonyolult a kérelme vagy további információ vagy intézkedés szükséges ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben nem ért egyet az adatkezelő által végzett bármely adatkezelési tevékenységgel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, annak az alábbi elérhetőségein: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400. Ezen felül jogában áll keresettel az illetékes bírósághoz is fordulni a jogai érvényesítése végett.

Látogass el Facebook oldalunkra is!Nézd meg Linkedin oldalunkat is!Nézd meg YouTube csatornánkat!
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram